Áóëüäîçåð ïðîâîäèò ðåêóëüòèâàöèþ íà ìóñîðíîé ñâàëêå â ñ. Ìàëàøåâöû (Òåðíîïîëüñêàÿ îáë.), â ïîíåäåëüíèê, 12 èþëÿ 2010 ã.  ýòîò äåíü íà ìóñîðíîé ñâàëêå áûëà ïðîâåäåíà ðåêóëüòèâàöèÿ. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 14 èþëÿ èç Òåðíîïîëÿ 10-é äåíü íå âûâîçèòñÿ ìóñîð. Ïîïûòêè äîãîâîðèòüñÿ ñ æèòåëÿìè Ìàëàøåâöåâ ðåçóëüòàòîâ íå äàþò, ëþäè ïðîäîëæàþò áëîêèðîâàòü ïîäúåçä ê ïîëèãîíó.  äîãîâîðå, çàêëþ÷åííîì ìåæäó Òåðíîïîëüñêîé ìýðèåé è æèòåëÿìè ñåëà, ðå÷ü íå èäåò î âûâîçå ìóñîðà èç ãîðîäà, â íåì ñåëüñêàÿ îáùèíà ëèøü îáÿçûâàåòñÿ ”ïðèíÿòü ôèíàíñîâóþ ïîìîùü” è ”íå ñîçäàâàòü ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ñ ïðèâëå÷åíèåì òåõíèêè ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ ñàìîâîñïëàìåíåíèÿ îòõîäîâ, ñîõðàíåíèÿ òåððèòîðèè ñâàëêè â íàäëåæàùåì ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêîì ñîñòîÿíèè è ïîäãîòîâêè åå ê ðåêóëüòèâàöèè”. Ïî äîãîâîðó Òåðíîïîëü óæå âûïëàòèë 320 òûñ. ãðí. èç îãîâîðåííûõ 500 òûñ. ãðí. Ìåæäó òåì, ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó ìóñîðíîé ñâàëêè âáëèçè Ìèðîëþáîâêè, êóäà ïëàíèðîâàëîñü âîçèòü ìóñîð âìåñòî Ìàëàøåâñêîé ñâàëêè, äî ñèõ ïîð íå çàâåðøåíû. Êàê ñîîáùèë ãîðîäñêîé ïðåäñåäàòåëü Òåðíîïîëÿ, ñòðîèòåëüñòâî ïðîäëèòñÿ åùå, ìèíèìóì, äâà ìåñÿöà. Ñåé÷àñ â Òåðíîïîëå ìóñîð èç êîíòåéíåðîâ ïàêóþò â ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû, êîòîðûå çàòåì îñòàâëÿþò ðÿäîì ñ êîíòåéíåðàìè. 31 ìàðòà 2010 ã. ñåëüñêàÿ îáùèíà Ìàëàøåâöåâ ïîñëå ïîëóãîäîâîãî ïåðåêðûòèÿ äîðîãè íà ñâàëêó ïîäïèñàëà ìåìîðàíäóì ñ Òåðíîïîëüñêèì ãîðîäñêèì ñîâåòîì è îáëàäìèíèñòðàöèåé, â êîòîðîì ñîãëàñèëàñü íà âûâîç ìóñîðà èç Òåðíîïîëÿ íà ìóñîðíóþ ñâàëêó âîçëå ñåëà äî 1 èþëÿ. Ìåìîðàíäóìîì áûëî ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî îáëãîñàäìèíèñòðàöèÿ è ãîðîäñêîé ñîâåò ïðîäîëæàò ôèíàíñèðîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà çàêðûòèå ñâàëêè, ðàçðàáîòàþò ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà ïðîâåäåíèå ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåð ïî åå ðåêóëüòèâàöèè, à òàêæå çàâåðøàò ðåêóëüòèâàöèþ äî 1 íîÿáðÿ 2010 ã. Ôîòî Âèêòîðà Ãóðíÿêà / ÓÍÈÀÍ
5 Червня, 2017 | 272

На Хмельниччині накопичилось понад 8 мільйонів тонн сміття

У 2016 році на території Хмельницької області утворилось 1,3 мільйона тонн відходів, що на 35,3 відсотка більше порівняно з минулим роком.

Про це з посиланням  на дані управлінні статистики повідомляє «Є».

За даними статистів, загалом на кінець 2016 року у спеціально відведених місцях чи об’єктах області накопичилось 8,5 мільйона тонн відходів.

«Від економічної діяльності підприємств та організацій, які отримали дозволи на утворення відходів, – 1,1 мільйона тонн, у домогосподарствах – 0,2 мільйона тонн. Переважну їх частину) становлять відходи ІV класу небезпеки, незначну частку (0,2%) – відходи І–ІІІ класів небезпеки, проте саме вони створюють ризики для здоров’я людей і навколишнього середовища», – додають в управлінні статистики.

Загалом, на один квадратний кілометр від економічної діяльності підприємств та організацій і домогосподарств області утворилось 63 тонни відходів.

Як повідомляло Vdalo.info, у Кам’янці провели тестові буріння для видобутку біогазу.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Як ви оцінюєте дану подію?

0
3

Поділитися з друзями:

реклама

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: